توری نرده ای – پانل نرده ای

توری نرده ای – پانل نرده ای

توری نرده ای نسل جدید و به روز فنس یا توری حصاری می باشد .
این توری ها در کشور های پیشرفته جایگزین خوبی نسبت به مدل ها ی بوده اند.
درحال حاضر برای بیشتر محوطه سازان نصب و اجرای آن در پرژه ها راحتر بوده و در عین حال زیبایی کار را هم نشان می دهد.