فنس پرسی

توری بافتی ( فنس پرسی )

جهت حصار کشی ، ساخت پالت ، حفاظ درب و پنجره

 

چشمه : 5،4،3،2 سانتی متر

 

ضخامت سیم : 3 الی 5 میلیمتر ( سیاه-گلوانیزه گرم )

ابعاد:1*2 – 1*3

توری پرسی