فنس حصاری گالوانبزه

پایه فنس هیرکان

تولیدی هیرکان ، تولید کننده فنس و پایه فنس برای حصارکشی .

پایه فنس هیرکان : به عنوان تکیه گاه توری و فنس‌هایی که دارای ضخامت های مختلفی هستند، استفاده می‌شود.

انواع پایه فنس : پایه فنس فلزی  و پایه فنس بتنی

پایه فنس فلزی هیرکان :  از گالوانیزه و یا لوله‌های  سیاه ساخته می‌شوند که می‌توانند به صورت نبشی و پروفیل و یا قوطی هم باشند.

پایه بتنی هیرکان : از بتن ساخته می شود و وزن آن از بقیه پایه ها سنگین تر است .

پایه لوله هیرکان

پایه لوله هیرکان

فنس هیرکان

فنس هیرکان