توری نرده ای ( کلاسیک ) : نسل جدید حصار کشی های رنگی
چشمه 5*20 – 10*1/5 -10*3
ارتفاع 1 تا 3 متر
عرض هر پنل 2 الی 2/5 متر
رنگ الکترو استاتیک- مفتول گالوانیزه