حصار کشی و نصب انواع فنس و نرده و سیم خاردار طبق استاندارد های بین المللی- طبق نظر مشتری